logo

Fastigheten
Lägenheten
Historia


Lägenheten

Underhåll och ombyggnad
Bostadsrättshavaren äger och ansvarar för underhåll och reparationer av allt inne i lägenheten.
Vid avgörande förändringar i din lägenhet krävs alltid styrelsens godkännande. Detta inkluderar t ex förändringar i planlösningen som nybyggnationer, rivning av befintliga väggar och påverkan på stuckatur och öppen spis, liksom även renovering av badrum och kök. Ansökan skall ha inkommit till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, se §11 i stadgarna. För löpande underhåll som målning, slipning av golv mm krävs det däremot inget tillstånd.
Det åligger bostadsrättshavaren att teckna hemförsäkring och tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Föreningens ansvar
Föreningen ansvarar för reparation av de stamledningar för vatten, värme, el och ventilation som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning av lägenheten är endast tillåten om du har giltiga skäl. Detta kan exempelvis vara fast arbete på annan ort.
Ansökan om medgivande till andrahandsuthyrning skall göras skriftligen till styrelsen minst två månader innan uthyrningens början. I ansökan skall skäl till uthyrningen anges, under vilken period den skall pågå samt namnet på den person som skall hyra lägenheten.
Längsta beviljade andrahandsuthyrning är ett år, se §14 i stadgarna.

Inneboende / annat ändamål
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, se §15 i stadgarna.
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annan ändamål än det avsedda, se §16 i stadgarna.

Försäljning och avflyttning
Vid försäljning av lägenheten skall två styrelsemedlemmar godkänna och underteckna upplåtelseavtalet.
Undvik att lämna ut portkoden vid lägenhetsvisning, för att minska inbrottsrisk.

Buller
För att behålla god miljö och stämning i huset skall var och en undvika att åstadkomma störande buller. Stäng fönster när du spelar musik, borrar eller liknande.
Sätt gärna upp anslag i trapphuset i god tid om du skall ha fest.
Försök att hålla ner volymen efter kl 22 på vardagar.